E-Katalog

Sıkça Sorulan Sorular


Bir şirketin özel güvenlik faaliyet izni alabilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve şirketin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.

Bakanlığa yapılacak başvurularda;
1- Müracaat dilekçesi,
2- Şirketin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı sureti,
3- Hisse sahipleri ve yöneticilerin TC Kimlik Numaraları,
4- Kurucu ve yöneticilerin imza sirküleri,
5- Kurucu ve yöneticilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
6- Kurucu ve yöneticiler hakkında var ise mahkeme kararlarının suretleri,
7- Şirketi temsil edecek yöneticiler için yönetim kurulu kararı (Noter onaylı),
8- Yöneticilerin 4 yıllık yüksekokul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge noter onaylı veya aslı ile birlikte fotokopisi (Eğitimini yurtdışında ta  mamlayanlar denklik belgesi getirecek),
9- Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası veya özel güvenlik kimlik kartı fotokopisi (Temel eğitimden muaf olanlardan buna ilişkin belge),
10- Vergi Dairesine yatırılan 9103 kod nolu faaliyet izin belgesi harç makbuzu (Aslı), (Özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi harç miktarı için tıklayın)
11- Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği kıyafet kataloğu ile kıyafet onay ücretinin yatırıldığına dair belge, (Kıyafet onay ücreti ve yatırılacağı hesap numarası için tıklayın) istenecektir.

Yabancı bir özel güvenlik şirketinin Türkiyede özel güvenlik hizmeti vermesi Türkiyede kurulan bir özel güvenlik şirketinde yabancı ortak bulunması ve bir özel güvenlik eğitim kurumunda uzman eğitici olarak yabancı uyruklu kişilerin istihdamı mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına tabidir. Bu alanda mütekabiliyetin mevcut olup olmadığı Dışişleri Bakanlığından sorulur.

  • Özel güvenlik görevlilerinin giyeceği üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurlar Türk Silahlı Kuvvetleri ve genel kolluk kuvvetleri ile Kanunla kurulan özel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renk biçim ve motifte olamaz.
  • Özel Güvenlik birimlerince kullanılacak üniforma üniformada özel güvenlik birimini tanıtıcı isim işaret arma veya logo ile teçhizat; özel güvenlik birimlerince belirlendikten sonra özel güvenlik komisyonunun onayına sunulur.
  • Özel Güvenlik şirketlerince kullanılacak üniforma üniformada özel güvenlik şirketini tanıtıcı isim işaret arma veya logo ile teçhizat; özel güvenlik şirketince belirlendikten sonra İçişleri Bakanlığının onayına sunulur.

Kataloglar;

  • Özel güvenlik şirketinin kullanacağı logo, arma, şapka, bere vb. yakın çekim olarak her biri ayrı sayfada,
  • Üniformalar ise her sayfaya bir cephe olmak üzere dört ayrı cepheden çekim yapılarak hazırlanır. Logo, arma, şapka, bere vb. her resim için sayfa başına ve kıyafetler ise her cepheden bir resim için ücretlendirilir.

Ücretler elden veya EFT yoluyla yatırılabilmektedir. (Üniforma onay ücretleri ve yatırılacağı hesap numarası için tıklayın)

Onaylanmış katalog değiştirilemez. Güncelleme gerektiğinde kataloğun tamamının yeniden hazırlanarak onaylatılması gerekmektedir.

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi kurum kuruluş veya özel güvenlik şirketlerinin yöneticileri istihdam ettikleri her kişi için yüz elli gün adli para cezası ile cezalandırılır.

Canlı Destek! Çevrimiçi